Az Opus Mystici Corporis története

Opus Mystici Corporis Kiadó (OMC) magyar katolikus könyvkiadó, mely Bécsben működött, 1957 és 1989 között, ezek után a Szent István Társulattal együttműködéssel 2000-ig, amikor megszűnt. Működése első 25 éve teljesen összefonódik Török Jenő piarista atya személyével, aki az 56-os forradalomban szabadult ki a börtönéből, és utána rendfőnöke beleegyezésével Nyugatra távozott, hogy onnan segítse a magyar lelkipásztori munkát. Az OMC-t ő alapította, megnyerve generálisa (Tomek Vince) és a pápa (XII. Pius) támogatását. Később a Kiadó mint az Osztrák Püspöki Kar Lelkipásztori Intézetének magyar osztálya (Pastorale Ungarnhilfe) működött. A Kiadóhoz szükséges pénzügyi feltételeket az osztrák püspöki kar, különféle egyházi segélyek és Nyugaton élő családja biztosították. Török Jenő a Kiadó minden feladatát ellátta, legendás volt munkabírása és a problémák megoldásának képessége. Az itthoni, szinte megbénult egyházi életbe egymaga vitt életet sajtóapostolságával. Kiadványait majd’ minden hívő ismerte, olvasta Magyarországon. A mellékelt életrajza Tatár Margit IBMV tollából részletesen bemutatja személyét és tevékenységét. Szikár, csontos, örökké rohanó alakja, aszkéta arca, égő szeme, szinte megszállott tekintete még sokáig fog élni azok emlékezetében, akik ismerték és szerették őt. Ez az archívum az ő személyének is tisztelettel adózik, és közli néhány írását.

Török Jenő atya nagy segítséget kapott László István (Pozsony, 1913. február 25. – Kismarton, 1995. március 8.) megyéspüspöktől. László István magyar apa és horvát anya gyermeke. Miután édesapja az I. világháboróban elesett, özvegy édesanyja Darázsfalvára (Sopron vm.) költözött. A trianoni országcsonkítás folytán osztrák iskolában tanult. A kismartoni középiskola után a bécsi egyházmegye teológiai karának hallgatója, ahol hittudományból doktorált. 1936. VII. 19: pappá szentelik Rómában, a Gregoriana Egyetemen újabb doktorátust szerzett. 1939: a kismartoni apostoli adminisztratúrára került. 1954. III. 1. – 1960. X. 31.: apostoli adminisztrátor. 1956. IX. 20: metellopoliszi címzetes püspökké szentelik. Amikor a magyar forradalom leveretése után megindult a menekültek tízezreinek áramlása Nyugatra (első állomásuk Ausztria volt), XII. Pius pápa 1956. XI. 23-án apostoli vizitátornak nevezte ki, hogy gondoskodjék a menekültek lelki gondozásáról és segédkezzék emberi gondjaik megoldásában. E tisztet 1983-ig látta el. 1960. VIII. 15: az Őrvidékből (Burgenland) önálló egyházmegye lett, melynek X. 14: László István az első megyéspüspöke. Erre német-magyar-horvát nyelvtudása is alkalmassá tette, hiszen osztrák, magyar és horvát hívek vallási gondozásáról kellett gondoskodnia. Sokat tett a magyar nyelvű lelkipásztori szolgálat kiterjesztése és fejlesztése érdekében, olyan intézmények létrehozását indította el és támogatta, amely a fiatalság katolikus szellemű nevelését szolgálja. Segítette a papnevelést, a vallásos könyvkiadást és háromnyelvű egyházmegyéje hívei önazonosságának, kulturális hagyományainak ápolását.

A Kiadó 1982 novemberében ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Pár hónappal később, 1983. március 5-én Török atya az Úr kezébe tette lelkét. A Kiadó vezetését Liptay György (Kispest, 1921. március 29.), Török Jenő egykori tanítványa, obersdorfi plébános vette át. Liptay György 1941: a Pázmáneum növendéke lett. 1945. VIII. 12: Vácott pappá szentelik, Kállón káplán, majd teológiai doktor. 1946: Kiskunhalason hitoktató, majd a váci szeminárium prefektusa és tanára. 1947: püspöki szertartó, 1952: Egerben a szeminárium prefektusa és tanára. 1951: Soroksáron káplán, 1951–61: a budapesti Hittudományi Akadémia tanársegédje, majd Kispest-Munkástelepen és Vecséstelepen, 1965: Pesterzsébeten és Pestlőrincen kisegítő lelkész. 1968: Vácott egyházmegyei könyvtáros. 1969: Pestlőrinc-Miklóstelepen plébános. 1979-ben Ausztriába távozik. Az OMC vezetése után 1989: a Pázmáneum rektora. 1990: hazatért, a győri papi otthon lakója lett.

1984 és 1988 között a jezsuita Kozma György ügyvezetőként dolgozott az OMC-nél, és fellendítette a Kiadó tevékenységét. Az ő életrajzát testvére, Kozma Teréz írásában mellékeljük.

Ezután a Szent István Társulattal létesített az OMC kapcsolatot Valentiny Géza (Szeged, 1927. május 7. – Bécs, 2011. május 31.) irányításával, és velük együttműködésben OMC–Chirstianus és Christianus–OMC név alatt jelent meg néhány könyv. Ez az együttműködés és az OMC Kiadó is 2000-re megszűnt. Az OMC Kiadó jogutódja a Szent István Társulat.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, mellékelt életrajzok

Irodalom

Tatár Margit: Török Jenő piarista élete és műve

A Vigilia beszélgetése Török Jenővel

Török Jenő nekrológok

Kozma Teréz: Kozma György élete (1939–1990)

Török Jenő művei

1. Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

2. Török Jenő: A katolikus autonómia-mozgalom 1848–1871. Adalékok a magyar liberális-katolicizmus történetéhez, A piaristák doktori értekezései az 1932. évtől, 33. szám

3. Török Jenő: Új utak középiskolai valláspedagógiánkban

4. Török Jenő: A világiak nagykorúsága

5. Török Jenő: Boldog X. Pius pápa

6. Török Jenő: Az apostoli lelkületű lelkipásztorkodás

7. Török Jenő: Sík Sándor (1889–1963)

8. Török Jenő: Primíciád